Latest Computer, Technology, Internet News Tech News เครื่องจักรระบบ automation ที่มีผลต่อการทำงานของมนุษย์

เครื่องจักรระบบ automation ที่มีผลต่อการทำงานของมนุษย์


ออกแบบระบบ automation

เครื่องจักรอัตโนมัติ (automation) คือ เครื่องจักรที่มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน ที่มีระบบหรือกลไกใด ๆที่สามารถเริ่มต้นได้เอง โดยการรันโปรแกรมที่วางไว้ ทำให้เครื่องจักรสามารถควบคุมการทำงานที่มีการออกแบบระบบ automation ในกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในโรงงาน โดยอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการผลิตเท่านั้น หรือจะเป็นการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งระบบเลยก็ได้ เราจะมีหน้าที่ในการออกคำสั่งและดูแลการทำงานของระบบเครื่องจักรเพียงเท่านั้น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการทำงานจะทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดอัตราในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

ประเภทของเครื่องจักรที่ออกแบบระบบ automation แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ 

เป็นเครื่องจักรที่นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุมการทำงานในบางขั้นบางตอนเท่านั้น ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัตินี้จะถูกนำมาใช้สำหรับเพื่อให้เราสามารถควบคุมการทำงานในบางประเภท เช่น การทำงานที่มีความอันตรายสูง การทำงานที่ต้องอาศัยความละเอียดแม่นยำ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนอื่นๆที่เหลือจะยังคงเป็นการทำงานที่อาศัยคนเป็นหลัก

  1. ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

เป็นเครื่องจักรที่นำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุมหรือการทำงานในทุกขั้นตอน โดยจะให้เรามีหน้าที่ในการออกคำสั่ง ดูแล รักษาระบบเครื่องเพียงเท่านั้น การทำงานโดยใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติทุกขั้นตอนจะเหมาะกับงานที่ต้องการการควบคุมอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด้านคุณภาพหรือความสะอาด อีกทั้งยังใช้ในงานที่ไม่สามารถใช้คนทำได้ เช่น งานที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงๆเกินกว่าที่คนเราจะสามารถทนได้  ซึ่งเราจะมีหน้าที่การรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องจักรเท่านั้น 

ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเครื่องจักรที่มีการ ออกแบบระบบ automation นั้นเข้ามามีส่วนช่วยในสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อความสูญเสียเป็นหลัก ทำให้เครื่องจักรที่มีการออกแบบระบบ automation ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างในแวดวงโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก และยังคงเป็นระบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ